Image Training & Body Models Part 3

螳螂之體/Tanglang Zhi Ti – Tanglang’s Body:   梅花太極手﹐寒雞步猴勢﹔太極手千變萬化﹐寒雞步變化無窮。 Plum Flower Taiji Hands, Cold Chicken Steps, & Monkey Disposition; Taiji Hands … Continue reading Image Training & Body Models Part 3

Rate this:

螳螂拳手法總論/Tanglangquan Shou Fa Zong Lun – Tanglangquan’s General Theory of Hand Methods

螳螂拳手法總論/Tanglangquan Shou Fa Zong Lun – Tanglangquan’s General Theory of Hand Methods

拳術為手上工夫,其手法之多,罄南山之竹不能盡書,今論僅十余則,知不免于蠡測管窺之誚,然五寸之矩,可盡天下之方,是在學者,舉一反三,于此十余手之中循環變化,自無儘期,如孩提之舉步,必逐一舉之,使一步未得穩,即中道而欲馬,幾何其不傾跌也哉,且如戚東牟所云,山東李半天之腿,鷹爪王之拿,千跌張之跌,張可敬之打,何嘗不以一著之妙,即名垂寰宇,學者果能于此數則之中,得一二手過人之處,安見不可出人頭地,不然則雖多亦奚以為。 This Boxing Art is Superior Hand Kung fu. It has many Hand Methods, & if you exhausted Nanshan’s bamboo … Continue reading 螳螂拳手法總論/Tanglangquan Shou Fa Zong Lun – Tanglangquan’s General Theory of Hand Methods

Rate this:

More Sections of Collected Techniques from the Tanglang Manual

二十步部/Er Shi Bu Bu – Twenty Step Section 小步,過步,偷步,提步,進步,下步,順步,搖步,箭步,縮步,顛步,倒步,玉環步,寒雞步,蹬山步,騎馬步,竄跳步,踏花步,轉林步,蹬蹋步。   Small Step, Passing Step, Stealing Step, Raising Step, Advancing Step, … Continue reading More Sections of Collected Techniques from the Tanglang Manual

Rate this:

螳螂拳短打為長拳條目 長拳即短打綱領/Tanglangquan Duan Da Wei Chang Quan Tiaomu Chang Quan Ji Duan Da Gangling – Tanglangquan’s Short Strike is Long Fist Entry Long Fist is Short Strike Guiding Principle

躥跳出入,長拳之所有也,短打中可無此身法乎,滾漏提纏,短打之所有也,長拳中可無此身法乎,今人使拳者,一在天涯,一在地角,手舞足蹈,不知何為氣盡力歇,猶未交手。 Leaping, Jumping, Going, & Entering, Long Fist has all of these, Short Striking does not have these Body Methods. … Continue reading 螳螂拳短打為長拳條目 長拳即短打綱領/Tanglangquan Duan Da Wei Chang Quan Tiaomu Chang Quan Ji Duan Da Gangling – Tanglangquan’s Short Strike is Long Fist Entry Long Fist is Short Strike Guiding Principle

Rate this:

螳螂拳翻車轆轤捶六六三十六/Tanglangquan Fanche Lulu Chui Liu Liu San Shi Liu – Tanglangquan Water Wheel & Windlass Hammers Six Six Thirty six

車者如車輪之旋轉無端也,轆轤者如轆轤之流轉無已也,既曰翻車,而又曰轆轤者單手為轆,雙手成輪也,車如轆轤,而加一翻字,反來復去,倒顛無已也,翻車轆轤,而兼以崩匝粘拿之手,貼靠連環之勢,捶肘互加,膝腳並用,則成螳螂打矣,翻車遠,而螳螂近,翻車疏,而螳螂密,其實翻車並不疏遠,比較之螳螂則微似疏遠耳,翻車無處躲,螳螂無處招,隨機應變渾身是打,此短打之妙境,手法之極致也,螳螂有刀即捶肘也,故一名拒斧,好事者,以竹杆戲之,粘打崩撲,閃賺開合,曲儘其妙,故螳螂手,為短打之總敵,學之者,必至官止神行,渾化無跡,斯為得之,間有略知大概,稍得彷佛,便自矜曰,吾會螳螂打,觀之者,亦曰此螳螂打也,然而螳螂之打,能者罕然矣,三十六者,言其成數也,至於因應變化,千頭萬緒,豈止三十六哉,然總不出三十六之範圍焉。 Che is like a wheel spinning without end, Lulu is like a windlass circulating without stopping. They are called … Continue reading 螳螂拳翻車轆轤捶六六三十六/Tanglangquan Fanche Lulu Chui Liu Liu San Shi Liu – Tanglangquan Water Wheel & Windlass Hammers Six Six Thirty six

Rate this: