A Different View of Xingyiquan’s 六合/Liu He

A Different View of Xingyiquan’s 六合/Liu He

六合/Liu He 身成六式,雞腿龍身,熊膀鷹爪,虎抱雷聲。六合者,雞龍熊鷹虎雷,形意拳之身法,六形合為一體也。又內三合,心與意合,意與氣合,氣與力合。外三合,手與足合,肘與膝合,肩與胯合,是為六合也。 There are Six Forms that complete the body, Chicken Legs, Dragon Body, Bear Shoulders, Eagle Claws, Tiger … Continue reading A Different View of Xingyiquan’s 六合/Liu He

Rate this:

形意拳之拳諺/ Xingyiquan Zhi Quan Yan – Xingyiquan’s Boxing Proverbs

起如鋼銼,落如鉤竿。起者去也,落者回也。未起如摘星,未落如墜月。起如箭,落如風,追風趕月不放鬆。起如風,落如箭,打倒敵手還嫌慢。足打七分手打三,五行四梢要齊全,氣連心意隨時用,硬打硬進無遮攔。 Rise like a steel file, Fall like a hooked pole. Rising is Going, Falling is Returning. Not yet Rising … Continue reading 形意拳之拳諺/ Xingyiquan Zhi Quan Yan – Xingyiquan’s Boxing Proverbs

Rate this: