Jade Prism Inscription on 行氣/Xingqi – Circulating Qi

行氣/Xingqi - Circulating Qi 行氣,深則蓄,蓄則伸,伸則下,下則定,定則固,固則萌,萌則長, 長則退,退則天。天機舂在上,地機舂在下,順則生,逆則死。 Circulating Qi. Deep then gathered, gathered then extended, extended then lowered, lowered then settled, settled then solid, solid then…

Continue reading → Jade Prism Inscription on 行氣/Xingqi – Circulating Qi

黃帝陰符經/Huangdi Yinfujing – Huangdi’s Hidden Tally Classic

觀天之道,執天之行,盡矣。 Observe Heaven's Dao, grasp Heaven's phases, that's all. 天有五賊,見之者昌。五賊在心,施行於天,宇宙在乎手,萬物生乎身。 Heaven has Five Thieves, one who sees them is prosperous. The Five Thieves are in…

Continue reading → 黃帝陰符經/Huangdi Yinfujing – Huangdi’s Hidden Tally Classic

呂洞賓百字碑/Lu Dongbin Baizibei – Lu Dongbin’s One Hundred Character Stele

養氣忘言守。降心為不為。 動靜知宗祖。無事更尋誰。 真常須應物。應物要不迷。 不迷性自住。性住氣自回。 氣回丹自結。夢中配坎離。 陰陽生返復。普化一聲雷。 白雲朝頂上。甘露灑須彌。 自飲長生酒。逍遙誰得知。 坐聽無弦曲。明通造化機。 都來二十句。端的上天梯。 Nurture the Qi, forget words & guard it. Subdue the Xin, act without acting. In…

Continue reading → 呂洞賓百字碑/Lu Dongbin Baizibei – Lu Dongbin’s One Hundred Character Stele

氣功練習二十四禁令/Qigong Lianxi Er Shi Si Jinling – The Twenty Four Prohibitions of Qigong Practice

預執忘念/Yu Zhi Wang Nian - Forget Thoughts of Planning in Advance 著意分別/Zhuo Yi Fen Bie - Manifesting the Idea of Distinguishing 雜念攀緣/Za Nian Pan Yuan…

Continue reading → 氣功練習二十四禁令/Qigong Lianxi Er Shi Si Jinling – The Twenty Four Prohibitions of Qigong Practice