•無極/Wuji

•太極/Taiji

1. 兩儀/Liang Yi – 單換掌/Dan Huan Zhang – Single Changing Palm

2. 四象/Si Xiang – 雙換掌/Shuang Huan Zhang – Double Changing Palm

3. 乾卦獅形連環掌/Qian Gua Shi Xing Lianhuan Zhang – Qian Gua Lion Shape Interlocking Palm

4. 坤卦麟形返身掌/Kun Gua Lin Xing Fanshen Zhang – Kun Gua Qilin Shape Returning Body Palm

5. 坎卦蛇形順勢掌/Kan Gua She Xing Shunshi Zhang- Kan Kua Snake Shape Taking Advantage Palm

6. 離卦鷂形臥掌/Li Gua Yao Xing Wo Zhang – Li Gua Sparrow hawk Shape Lying Palm

7. 震卦龍形平托掌/Zhen Gua Long Xing Pingtuo Zhang – Zhen Gua Dragon Shape Level Supporting Palm

8. 艮卦熊形背身掌/Gen Gua Xiong Xing Beishen Zhang – Gen Gua Bear Shape Behind the Back Palm

9. 巽卦鳳形風輪掌/Xun Gua Feng Xing Fenglun Zhang – Xun Gua Phoenix Shape Windmill Palm

10. 兌卦猴形抱掌/Dui Gua Hou Xing Bao Zhang – Dui Gua Monkey Shape Embracing Palm

What are your thoughts on this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s