Page 26 of 31

八卦之八反說/Bagua Zhi Ba Fan Shuo – Bagua’s Eight Reverses Theory

八反者, 與尋常拳家不同, 反其道而行之, 獨到專具之法也。 The Eight Reverses are distinct from ordinary boxing schools, they act in a diametrically opposite way, only by becoming an expert…

Continue reading → 八卦之八反說/Bagua Zhi Ba Fan Shuo – Bagua’s Eight Reverses Theory

螳螂七長八短/Tanglang Qi Chang Ba Duan – Tanglang’s Seven Long & Eight Short

螳螂七長八短--(七長為雙手,八短為雙臂,輔以步法) Tanglang's Seven Long & Eight Short -- (Seven Long use both hands, Eight Short use both arms, assisted by footwork) 七長︰鑽、劈、崩、 增、掛、圈、漏 Seven Long:…

Continue reading → 螳螂七長八短/Tanglang Qi Chang Ba Duan – Tanglang’s Seven Long & Eight Short

轉掌功架十二要/Zhuan Zhang Gong Jia Shi’er Yao – Turning Palm Gong Frame’s Twelve Essentials

身直, 項豎, 肘墜, 背圓, 胸含, 腰塌, 掌頂, 襠扣, 胯緊, 膝抱, 屈腿, 趟泥步。 The body is straight, neck erect, elbows dropped, back rounded, chest contained, waist…

Continue reading → 轉掌功架十二要/Zhuan Zhang Gong Jia Shi’er Yao – Turning Palm Gong Frame’s Twelve Essentials

曹繼武先生論形意拳十法摘要/Cao Jiwu Xiansheng Lun Xingyiquan Shi Fa Zhai Yao – Mr Cao Jiwu’s Theory Xingyiquan Ten Methods Summary

(一)明三節。舉一身而言之,則手肘為梢節,腰腹為中節,足腿為根節,然分而言之,則三節中,亦各有三節也。如手為梢節之梢節,肘為梢節之中節,肩為梢節之根節,此梢節之三節也。胸為中節之梢節,心為中節之中節,丹田為中節之根節,此中節之三節也。足為根節之梢節,膝為根節之中節,胯為根節之根節,此根節之三節也。要領不外乎起、隨、追而已。蓋梢節起,中節隨,根節追,三節相應,庶不致有長短曲直之誤,參差仰俯之病,此三節之所以貴乎明者也。 (1) Clarify the Three Sections. Enumerating the whole body regarding the Three Sections, then the hand & elbow are the Tip Section, the waist…

Continue reading → 曹繼武先生論形意拳十法摘要/Cao Jiwu Xiansheng Lun Xingyiquan Shi Fa Zhai Yao – Mr Cao Jiwu’s Theory Xingyiquan Ten Methods Summary