Page 2 of 25

劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 4

•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang - Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 走馬回頭/Zou Ma Hui Tou - Running Horse Turns Head 二仙傳道/Er…

Continue reading → 劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 4

劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 3

•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang - Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 進步團撞/Jin Bu Tuan Zhuang - Advance Step Roll & Crash…

Continue reading → 劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 3

劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 2

•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang - Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 青龍探爪/Qing Long Tan Zhua - Green Dragon Probing Claw 抹袖連捶/Ma…

Continue reading → 劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 2

劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 1

•起式: 老僧托缽掌/Qishi: Lao Seng Tuo Bo Zhang - Beginning Pattern: Old Monk Lifts Bowl Palm 進步挑掌/Jin Bu Tiao Zhang - Advance Step Raising Palm 獅子滾球/Shi…

Continue reading → 劉德寬八卦掌一直六十四手拳譜/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Quanpu – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands Boxing Chart Part 1

劉德寬八卦掌一直六十四手二十六字/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Ershiliu Zi – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands 26 Characters

Liu Dekuan was a famed martial artist born in Cangzhou, Hebei Province during the late Qing Dynasty. Liu was famous for his skill in a…

Continue reading → 劉德寬八卦掌一直六十四手二十六字/Liu Dekuan Baguazhang Yizhi Liushisi Shou Ershiliu Zi – Liu Dekuan’s Baguazhang Straight Line 64 Hands 26 Characters